کتاب «بهره وران چه می گویند؟» منتشر شد

کتاب «بهره وران چه می گویند؟» منتشر شد
کتاب «بهره وران چه می گویند؟» با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده مطالعات آینده منتشر شد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی سازمان ملی بهره وری ایران، این کتاب حاصل گفت وگو با ۱۹ نفر از افرادی است که در پیشگفتار کتاب از آنها به عنوان «کسانی که در امر بهره وری در ایران شناخته شده و صاحب نظر هستند»، یاد شده است.
در ادامه پیشگفتار کتاب «بهره وران چه می گویند؟» درباره چرایی انجام و انتشار این گفت وگوها آمده است: «هدف این گفت وگوها آن بوده که ضمن معرفی و بیان تجربیات بهره وران، با ابعاد مختلف نگاه ایشان به موضوع بهره وری در توسعه پایدار آشنا شویم؛ ضمن آنکه با برجسته ساختن عوامل مهم تاثیرگذار بر ارتقای بهره وری بتوانیم به تدوین سناریوهای آینده بهره وری در سطح ملی تا افق ۱۴۰۴ پرداخته و از خلال آن، نحوه نگاه صحیح به بهره وری در کشور و نحوه مدیریت و رویارویی با چالش های مسیر و ضرورت اهمیت دادن به مطالعات آینده را بکاویم».
این اثر در قطع وزیری، در ۲۸۸ صفحه و توسط انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی به چاپ رسیده است.
علاقه مندان می توانند برای …

کتاب «بهره وران چه می گویند؟» منتشر شد

کتاب «بهره وران چه می گویند؟» با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و پژوهشکده مطالعات آینده منتشر شد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی سازمان ملی بهره وری ایران، این کتاب حاصل گفت وگو با ۱۹ نفر از افرادی است که در پیشگفتار کتاب از آنها به عنوان «کسانی که در امر بهره وری در ایران شناخته شده و صاحب نظر هستند»، یاد شده است.
در ادامه پیشگفتار کتاب «بهره وران چه می گویند؟» درباره چرایی انجام و انتشار این گفت وگوها آمده است: «هدف این گفت وگوها آن بوده که ضمن معرفی و بیان تجربیات بهره وران، با ابعاد مختلف نگاه ایشان به موضوع بهره وری در توسعه پایدار آشنا شویم؛ ضمن آنکه با برجسته ساختن عوامل مهم تاثیرگذار بر ارتقای بهره وری بتوانیم به تدوین سناریوهای آینده بهره وری در سطح ملی تا افق ۱۴۰۴ پرداخته و از خلال آن، نحوه نگاه صحیح به بهره وری در کشور و نحوه مدیریت و رویارویی با چالش های مسیر و ضرورت اهمیت دادن به مطالعات آینده را بکاویم».
این اثر در قطع وزیری، در ۲۸۸ صفحه و توسط انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی به چاپ رسیده است.
علاقه مندان می توانند برای …
کتاب «بهره وران چه می گویند؟» منتشر شد