تکنیک “تئاتر اشیا” یکی از بهترین شیوه های انتقال مفاهیم آموزشی است

تکنیک “تئاتر اشیا” یکی از بهترین شیوه های انتقال مفاهیم آموزشی است
دیباچه: مدیر تماشاخانه و مدرسه تئاتر سه نقطه تکنیک اجرایی تئاتر اشیاء را یکی از بهترین شیوه های انتقال مفاهیم در امر آموزش دانست.
به گزارش دیباچه ، محمد حسن نجفی مدیر عامل این مرکز هنری و آموزشی در آیین آغازین اجرای عمومی نمایش” سکوت” در سخنان کوتاهی با اشاره به لزوم توجه به تکنیک تئاتر اشیاء (که اجرای نمایش سکوت نیز بر پایه همین تکنیک صورت می گیرد) گفت: متاسفانه عرصه مناسبی برای بروز و ظهور تکنیک تئاتر اشیاء (که به نوعی فصلی مشترک میان تئاتر صحنه ای و تئاتر عروسکی محسوب می شود) در کشور ما وجود …

تکنیک “تئاتر اشیا” یکی از بهترین شیوه های انتقال مفاهیم آموزشی است

دیباچه: مدیر تماشاخانه و مدرسه تئاتر سه نقطه تکنیک اجرایی تئاتر اشیاء را یکی از بهترین شیوه های انتقال مفاهیم در امر آموزش دانست.
به گزارش دیباچه ، محمد حسن نجفی مدیر عامل این مرکز هنری و آموزشی در آیین آغازین اجرای عمومی نمایش” سکوت” در سخنان کوتاهی با اشاره به لزوم توجه به تکنیک تئاتر اشیاء (که اجرای نمایش سکوت نیز بر پایه همین تکنیک صورت می گیرد) گفت: متاسفانه عرصه مناسبی برای بروز و ظهور تکنیک تئاتر اشیاء (که به نوعی فصلی مشترک میان تئاتر صحنه ای و تئاتر عروسکی محسوب می شود) در کشور ما وجود …
تکنیک “تئاتر اشیا” یکی از بهترین شیوه های انتقال مفاهیم آموزشی است

مجله اتومبیل