کارشناس اروپایی در گفت وگو با تسنیم: هرگونه ماجراجویی هسته ای در خاورمیانه غیرقابل قبول است

کارشناس اروپایی در گفت وگو با تسنیم: هرگونه ماجراجویی هسته ای در خاورمیانه غیرقابل قبول است
یک کارشناس برجسته مسائل سیاسی در اروپا مخالفت خود با توسعه برنامه هسته ای عربستان با کمک آمریکا را ابراز و تأکید کرد که هرگونه اشاعه تسلیحات هسته ای در خاورمیانه غیرقابل قبول است.

کارشناس اروپایی در گفت وگو با تسنیم: هرگونه ماجراجویی هسته ای در خاورمیانه غیرقابل قبول است

یک کارشناس برجسته مسائل سیاسی در اروپا مخالفت خود با توسعه برنامه هسته ای عربستان با کمک آمریکا را ابراز و تأکید کرد که هرگونه اشاعه تسلیحات هسته ای در خاورمیانه غیرقابل قبول است.
کارشناس اروپایی در گفت وگو با تسنیم: هرگونه ماجراجویی هسته ای در خاورمیانه غیرقابل قبول است

رئیس بسیج رسانه اصفهان در گفت وگو با تسنیم: خبرگزاری تسنیم مورد اعتماد مردم است

رئیس بسیج رسانه اصفهان در گفت وگو با تسنیم: خبرگزاری تسنیم مورد اعتماد مردم است
رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان خبرگزاری تسنیم را یک خبرگزاری پیشرو در هدایت عمومی مردم دانست و گفت: این خبرگزاری با توجه به رسالتی که بر عهده دارد، توانسته جایگاه مردمی و مورد اعتمادی را به عنوان یک خبرگزاری مکتبی داشته باشد.

رئیس بسیج رسانه اصفهان در گفت وگو با تسنیم: خبرگزاری تسنیم مورد اعتماد مردم است

رئیس سازمان بسیج رسانه استان اصفهان خبرگزاری تسنیم را یک خبرگزاری پیشرو در هدایت عمومی مردم دانست و گفت: این خبرگزاری با توجه به رسالتی که بر عهده دارد، توانسته جایگاه مردمی و مورد اعتمادی را به عنوان یک خبرگزاری مکتبی داشته باشد.
رئیس بسیج رسانه اصفهان در گفت وگو با تسنیم: خبرگزاری تسنیم مورد اعتماد مردم است

دانلود مستقیم تانگو جدید