«تشویش اذهان عمومی» لغات پرکاربرد دولت علیه رسانه ها/ لطفاً وظایف خود را به خوبی انجام دهید تا کسی متهم به تشویش نشود

«تشویش اذهان عمومی» لغات پرکاربرد دولت علیه رسانه ها/ لطفاً وظایف خود را به خوبی انجام دهید تا کسی متهم به تشویش نشود
پس از ممنوعیت درباره قرار داد کرسنت، صبحت کردن درباره واقعیت برجام سبب تشویش اذهان عمومی می شود و فعالان رسانه ای و رسانه های فعال تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

«تشویش اذهان عمومی» لغات پرکاربرد دولت علیه رسانه ها/ لطفاً وظایف خود را به خوبی انجام دهید تا کسی متهم به تشویش نشود

پس از ممنوعیت درباره قرار داد کرسنت، صبحت کردن درباره واقعیت برجام سبب تشویش اذهان عمومی می شود و فعالان رسانه ای و رسانه های فعال تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
«تشویش اذهان عمومی» لغات پرکاربرد دولت علیه رسانه ها/ لطفاً وظایف خود را به خوبی انجام دهید تا کسی متهم به تشویش نشود