آرامگاه ابدی فیدل کاسترو (تصاویر)

آرامگاه ابدی فیدل کاسترو (تصاویر)
رائول کاسترو پس از 9 روز عزای عمومی خاکستر بردارد خود را در جعبه از جنس سدر تحویل گرفت و آن را در تخته سنگ گرانیتی بزرگی در سانتیاگو قرار داد.

آرامگاه ابدی فیدل کاسترو (تصاویر)

رائول کاسترو پس از 9 روز عزای عمومی خاکستر بردارد خود را در جعبه از جنس سدر تحویل گرفت و آن را در تخته سنگ گرانیتی بزرگی در سانتیاگو قرار داد.
آرامگاه ابدی فیدل کاسترو (تصاویر)