ماجرای انتشار کتاب «تقریبا هیچ» با عنوان «گزارش یکصد روزه»!

ماجرای انتشار کتاب «تقریبا هیچ» با عنوان «گزارش یکصد روزه»!
پس از مدت ها انتظار افکار عمومی برای تحول در صد روز ابتدایی دولت های یازدهم و دوازدهم اعتدال ملقب به تدبیر و امید، شاهد انتشار کتابی تحت عنوان «گزارش یکصد روزه» از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بودیم.

ماجرای انتشار کتاب «تقریبا هیچ» با عنوان «گزارش یکصد روزه»!

پس از مدت ها انتظار افکار عمومی برای تحول در صد روز ابتدایی دولت های یازدهم و دوازدهم اعتدال ملقب به تدبیر و امید، شاهد انتشار کتابی تحت عنوان «گزارش یکصد روزه» از سوی دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت بودیم.
ماجرای انتشار کتاب «تقریبا هیچ» با عنوان «گزارش یکصد روزه»!