اجرای کمپین «توالت تمیز» برای جلوگیری از فرار گردشگران خارجی

اجرای کمپین «توالت تمیز» برای جلوگیری از فرار گردشگران خارجی
«خبرجنوب» نوشت: یک فعال گردشگری استان فارس با اشاره به اجرای کمپین «توالت تمیز» گفت: از مواردی که توریست ها را دچار مشکل می کند؛ استفاده از سرویس های بهداشتی عمومی نامناسب در مکانهایی مانند مسیرهای بین شهری، اماکن تاریخی و گردشگری مانند قلعهها و آرامگاه ها بود.

اجرای کمپین «توالت تمیز» برای جلوگیری از فرار گردشگران خارجی

«خبرجنوب» نوشت: یک فعال گردشگری استان فارس با اشاره به اجرای کمپین «توالت تمیز» گفت: از مواردی که توریست ها را دچار مشکل می کند؛ استفاده از سرویس های بهداشتی عمومی نامناسب در مکانهایی مانند مسیرهای بین شهری، اماکن تاریخی و گردشگری مانند قلعهها و آرامگاه ها بود.
اجرای کمپین «توالت تمیز» برای جلوگیری از فرار گردشگران خارجی