«جامعه شناسی حقوق عمومی» منتشر می شود

«جامعه شناسی حقوق عمومی» منتشر می شود
نشر سدید کتاب «جامعه شناسی حقوق عمومی؛ چارچوب نظری مطالعات اجتماعی در حقوق عمومی ایران» را به زودی روانه بازار کتاب خواهد کرد.

«جامعه شناسی حقوق عمومی» منتشر می شود

نشر سدید کتاب «جامعه شناسی حقوق عمومی؛ چارچوب نظری مطالعات اجتماعی در حقوق عمومی ایران» را به زودی روانه بازار کتاب خواهد کرد.
«جامعه شناسی حقوق عمومی» منتشر می شود