«جامعه شناس» میلیاردری که «جاسوس» بود

«جامعه شناس» میلیاردری که «جاسوس» بود
«کاووس سید امامی» تحت پوشش جامعه شناس و فعال محیط زیست، به جاسوسی برای سرویس های بیگانه مشغول بود و حساس ترین اطلاعات راهبردی کشور را به دشمنان این مرز و بوم انتقال می داد.

«جامعه شناس» میلیاردری که «جاسوس» بود

«کاووس سید امامی» تحت پوشش جامعه شناس و فعال محیط زیست، به جاسوسی برای سرویس های بیگانه مشغول بود و حساس ترین اطلاعات راهبردی کشور را به دشمنان این مرز و بوم انتقال می داد.
«جامعه شناس» میلیاردری که «جاسوس» بود