جدول برنامه واکسیناسیون کشوری نوزادان و کودکان (جدید)

جدول برنامه واکسیناسیون کشوری نوزادان و کودکان (جدید)
برنامه واکسیناسیون عبارت است از مجموعه ای از واکسن هایی که سنین مختلف برای کودکان اجرا می شود. در این برنامه، واکسن های مخصوص در زمان تولد، دو ماهگی، چهار ماهگی، شش ماهگی، دوازده ماهگی، هجده ماهگی و شش سالگی به کودکان زده می شود. برای داشتن اطلاعات بیشتر در این درباره، این مقاله را مطالعه کنید.

جدول برنامه واکسیناسیون کشوری نوزادان و کودکان (جدید)

برنامه واکسیناسیون عبارت است از مجموعه ای از واکسن هایی که سنین مختلف برای کودکان اجرا می شود. در این برنامه، واکسن های مخصوص در زمان تولد، دو ماهگی، چهار ماهگی، شش ماهگی، دوازده ماهگی، هجده ماهگی و شش سالگی به کودکان زده می شود. برای داشتن اطلاعات بیشتر در این درباره، این مقاله را مطالعه کنید.
جدول برنامه واکسیناسیون کشوری نوزادان و کودکان (جدید)