دولت ترکیه، دفتر خبرگزاری «جیهان» را تصرف کرد

نیروهای امنیتی ترکیه، با تصاحب دفتر «خبرگزاری جیهان» در استانبول، مانع از دسترسی عمومی به این ساختمان شدند.

اتوبیوگرافی

مجله اینترنتی