پیام محبوبیت «حاج قاسم»

پیام محبوبیت «حاج قاسم»
در هفته گذشته فضای افکار عمومی داخل و خارج ایران تحت تاثیر خبر مسرت بخش «پایان داعش» قرار گرفت.

پیام محبوبیت «حاج قاسم»

در هفته گذشته فضای افکار عمومی داخل و خارج ایران تحت تاثیر خبر مسرت بخش «پایان داعش» قرار گرفت.
پیام محبوبیت «حاج قاسم»