«حبس» در انتظار متخلفان قطعه بندی مرغ در سرویس بهداشتی

«حبس» در انتظار متخلفان قطعه بندی مرغ در سرویس بهداشتی
مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه متخلفان قطعه بندی مرغ در سرویس بهداشتی، در بازداشت و منتظر صدور حکم هستند گفت: متخلفانی که سلامت عمومی را تهدید می کنند علاوه بر پلمپ واحد، ۳ ماه تا ۳ سال حبس برای آنها در نظر گرفته می شود.

«حبس» در انتظار متخلفان قطعه بندی مرغ در سرویس بهداشتی

مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه متخلفان قطعه بندی مرغ در سرویس بهداشتی، در بازداشت و منتظر صدور حکم هستند گفت: متخلفانی که سلامت عمومی را تهدید می کنند علاوه بر پلمپ واحد، ۳ ماه تا ۳ سال حبس برای آنها در نظر گرفته می شود.
«حبس» در انتظار متخلفان قطعه بندی مرغ در سرویس بهداشتی

مجله اینترنتی