«خبرنگاری» همچنان به عنوان شغل سخت و زیان آور تلقی می شود

«خبرنگاری» همچنان به عنوان شغل سخت و زیان آور تلقی می شود
مدیرکل امور فنی و مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اعمال اصلاحاتی از سوی شورای عالی حفاظت فنی به منظور وحدت رویه در تعیین گروه “ب” مشاغل سخت و زیان آور گفت: شغل خبرنگاری در متن آئین نامه به عنوان سخت و زیان آور تلقی شده و مشمول اصلاحات شورای عالی حفاظت فنی نیست.
به گزارش کاوشگران روابط عمومی به نقل از ایسنا، منصور آتشی اظهارکرد: قانون مشاغل سخت زیان آور از سال ٨٠ به استناد ماده ٧٦ قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است و به طور کلی تعیین مشاغل سخت و زیان آور و تشخیص آن برعهده کمیته های …

«خبرنگاری» همچنان به عنوان شغل سخت و زیان آور تلقی می شود

مدیرکل امور فنی و مستمری های سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اعمال اصلاحاتی از سوی شورای عالی حفاظت فنی به منظور وحدت رویه در تعیین گروه “ب” مشاغل سخت و زیان آور گفت: شغل خبرنگاری در متن آئین نامه به عنوان سخت و زیان آور تلقی شده و مشمول اصلاحات شورای عالی حفاظت فنی نیست.
به گزارش کاوشگران روابط عمومی به نقل از ایسنا، منصور آتشی اظهارکرد: قانون مشاغل سخت زیان آور از سال ٨٠ به استناد ماده ٧٦ قانون تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است و به طور کلی تعیین مشاغل سخت و زیان آور و تشخیص آن برعهده کمیته های …
«خبرنگاری» همچنان به عنوان شغل سخت و زیان آور تلقی می شود

دانلود ها پلاس