مصائب «خبرنگار» بودن

مصائب «خبرنگار» بودن
اگر در سال های اخیر «خبرنگاران» را در جایگاه چشمان بیدار جامعه قرار می دادیم، شاهد رسوایی های مالی متعدد نبودیم و از بسیاری از آسیب های اجتماعی پیشگیری می شد اما به دلیل ترس خبرنگاران و مدیران رسانه ها از برچسب اتهامی «تشویش اذهان عمومی» بسیاری از خبرها و گزارش های تولیدی از لیست انتشار خارج می شوند و خبرنگار عطای انتشارش را به لقایش می بخشد.

مصائب «خبرنگار» بودن

اگر در سال های اخیر «خبرنگاران» را در جایگاه چشمان بیدار جامعه قرار می دادیم، شاهد رسوایی های مالی متعدد نبودیم و از بسیاری از آسیب های اجتماعی پیشگیری می شد اما به دلیل ترس خبرنگاران و مدیران رسانه ها از برچسب اتهامی «تشویش اذهان عمومی» بسیاری از خبرها و گزارش های تولیدی از لیست انتشار خارج می شوند و خبرنگار عطای انتشارش را به لقایش می بخشد.
مصائب «خبرنگار» بودن