مصائب «خبرنگار» بودن

مصائب «خبرنگار» بودن
اگر در سال های اخیر «خبرنگاران» را در جایگاه چشمان بیدار جامعه قرار می دادیم، شاهد رسوایی های مالی متعدد نبودیم و از بسیاری از آسیب های اجتماعی پیشگیری می شد اما به دلیل ترس خبرنگاران و مدیران رسانه ها از برچسب اتهامی «تشویش اذهان عمومی» بسیاری از خبرها و گزارش های تولیدی از لیست انتشار خارج می شوند و خبرنگار عطای انتشارش را به لقایش می بخشد.

مصائب «خبرنگار» بودن

اگر در سال های اخیر «خبرنگاران» را در جایگاه چشمان بیدار جامعه قرار می دادیم، شاهد رسوایی های مالی متعدد نبودیم و از بسیاری از آسیب های اجتماعی پیشگیری می شد اما به دلیل ترس خبرنگاران و مدیران رسانه ها از برچسب اتهامی «تشویش اذهان عمومی» بسیاری از خبرها و گزارش های تولیدی از لیست انتشار خارج می شوند و خبرنگار عطای انتشارش را به لقایش می بخشد.
مصائب «خبرنگار» بودن

جایگاه واقعی خبرنگار کجاست؟

جایگاه واقعی خبرنگار کجاست؟
اتحاد خبر: خبرنگاری، روزنامه نگاری، کار در حوزه رسانه، قلم فرسایی و یا هر چه که نامش را بگذاریم امری مقدس است و خبرنگار یا روزنامه نگار نیز هرگز به دنبال منافع شخصی خود، دیده شدن، تعریف و تمجید و یا حرف و حدیث های دیگر نیست. اینجای کلام روی سخنم با بسیاری از مدیران، مسئولان، روابط عمومی ها، مردم عادی و مخاطبین، افراد حقیقی و حقوقی و بدنه جامعه ای است که در آن نفس …

جایگاه واقعی خبرنگار کجاست؟

اتحاد خبر: خبرنگاری، روزنامه نگاری، کار در حوزه رسانه، قلم فرسایی و یا هر چه که نامش را بگذاریم امری مقدس است و خبرنگار یا روزنامه نگار نیز هرگز به دنبال منافع شخصی خود، دیده شدن، تعریف و تمجید و یا حرف و حدیث های دیگر نیست. اینجای کلام روی سخنم با بسیاری از مدیران، مسئولان، روابط عمومی ها، مردم عادی و مخاطبین، افراد حقیقی و حقوقی و بدنه جامعه ای است که در آن نفس …
جایگاه واقعی خبرنگار کجاست؟