دادستان کل کشور به موضوع «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» ورود کند

دادستان کل کشور به موضوع «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» ورود کند
یک وکیل دادگستری گفت: با اعلام شهردار محترم تهران از «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» تا قراردادهایی که پولش صرف انتخابات شده، دادستان کل کشور و حتی دادستان عمومی و انقلاب تهران حسب وظیفه قانونی باید کسانی را که اقدام به چنین کاری کرده اند را تحت تعقیب قضایی قرار دهند.

دادستان کل کشور به موضوع «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» ورود کند

یک وکیل دادگستری گفت: با اعلام شهردار محترم تهران از «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» تا قراردادهایی که پولش صرف انتخابات شده، دادستان کل کشور و حتی دادستان عمومی و انقلاب تهران حسب وظیفه قانونی باید کسانی را که اقدام به چنین کاری کرده اند را تحت تعقیب قضایی قرار دهند.
دادستان کل کشور به موضوع «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» ورود کند