«دختر پیامبر»؛ محمدعلی جاودان؛ مطیع اقدامات خاندان نبوت برای مقابله با جاهلیت احیا شده بعد از پیامبر

«دختر پیامبر»؛ محمدعلی جاودان؛ مطیع اقدامات خاندان نبوت برای مقابله با جاهلیت احیا شده بعد از پیامبر
برای حکایت آنچه بعد از پیامبر رخ داده است، مشکل بزرگی بر سر راه مورخ وجود دارد و آن، سانسور شدید تاریخ توسط کسانی است که حکومت را بعد از پیامبر بدست گرفتند. حکومت بعد از پیامبر باید مشروع بماند و در تاریخ هم مورد هجمه واقع نشود تا دیگرانی هم که بعدها به حکومت رسیدند و خواهند رسید، مشکلی برای اقناع افکار عمومی نداشته باشند

«دختر پیامبر»؛ محمدعلی جاودان؛ مطیع اقدامات خاندان نبوت برای مقابله با جاهلیت احیا شده بعد از پیامبر

برای حکایت آنچه بعد از پیامبر رخ داده است، مشکل بزرگی بر سر راه مورخ وجود دارد و آن، سانسور شدید تاریخ توسط کسانی است که حکومت را بعد از پیامبر بدست گرفتند. حکومت بعد از پیامبر باید مشروع بماند و در تاریخ هم مورد هجمه واقع نشود تا دیگرانی هم که بعدها به حکومت رسیدند و خواهند رسید، مشکلی برای اقناع افکار عمومی نداشته باشند
«دختر پیامبر»؛ محمدعلی جاودان؛ مطیع اقدامات خاندان نبوت برای مقابله با جاهلیت احیا شده بعد از پیامبر