روشهای عمومی «درمان و ترک اعتیاد» از منظر طب سنتی

روشهای عمومی «درمان و ترک اعتیاد» از منظر طب سنتی
خبرگزاری میزان- داروهای ترک اعتیاد که در بسیاری از عطاری ها تبلیغ می شود، متادون وجود دارد که خود اعتیادآور است؛ داروهای ترک اعتیاد که با تبلیغ ۱۰۰ درصد تضمینی ارائه می شود برای ترک اعتیاد مناسب نیست چرا که از چاله به چاه افتادن است.

روشهای عمومی «درمان و ترک اعتیاد» از منظر طب سنتی

خبرگزاری میزان- داروهای ترک اعتیاد که در بسیاری از عطاری ها تبلیغ می شود، متادون وجود دارد که خود اعتیادآور است؛ داروهای ترک اعتیاد که با تبلیغ ۱۰۰ درصد تضمینی ارائه می شود برای ترک اعتیاد مناسب نیست چرا که از چاله به چاه افتادن است.
روشهای عمومی «درمان و ترک اعتیاد» از منظر طب سنتی