نمایشگاه خوشنویسی «دوبیتی های باباطاهر» در همدان دایر شد

نمایشگاه خوشنویسی «دوبیتی های باباطاهر» در همدان دایر شد
همدان – همزمان با هفته باباطاهر نمایشگاه خوشنویسی «دوبیتی های باباطاهر» در همدان گشایش یافته و به مدت یک هفته پذیرای بازدیدکنندگان است.

نمایشگاه خوشنویسی «دوبیتی های باباطاهر» در همدان دایر شد

همدان – همزمان با هفته باباطاهر نمایشگاه خوشنویسی «دوبیتی های باباطاهر» در همدان گشایش یافته و به مدت یک هفته پذیرای بازدیدکنندگان است.
نمایشگاه خوشنویسی «دوبیتی های باباطاهر» در همدان دایر شد