عذرخواهی رسمی دولت انگلیس برای تعرض به سفارت ایران

عذرخواهی رسمی دولت انگلیس برای تعرض به سفارت ایران
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به دولت انگلیس در پی تعرض به سفارت کشورمان در لندن خبر داد و تاکید کرد: سفیر انگلیس در تهران ضمن ابلاغ عذرخواهی رسمی دولت انگلیس، بر حضور نیروهای امنیتی در اطراف سفارت خبر داد.

عذرخواهی رسمی دولت انگلیس برای تعرض به سفارت ایران

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به دولت انگلیس در پی تعرض به سفارت کشورمان در لندن خبر داد و تاکید کرد: سفیر انگلیس در تهران ضمن ابلاغ عذرخواهی رسمی دولت انگلیس، بر حضور نیروهای امنیتی در اطراف سفارت خبر داد.
عذرخواهی رسمی دولت انگلیس برای تعرض به سفارت ایران

دولت آمریکا علیه ملت ایران

دولت آمریکا علیه ملت ایران
درنهایت اینکه جمهوری اسلامی ایران در چهل سال اخیر اقدامات مؤثری را در ابعاد مختلف مسائل داخلی و خارجی جهت رفاه مردم، ثبات و امنیت کشور صورت داده و دراین راستا پیشرفت های عمده ای نیز صورت گرفته است.

دولت آمریکا علیه ملت ایران

درنهایت اینکه جمهوری اسلامی ایران در چهل سال اخیر اقدامات مؤثری را در ابعاد مختلف مسائل داخلی و خارجی جهت رفاه مردم، ثبات و امنیت کشور صورت داده و دراین راستا پیشرفت های عمده ای نیز صورت گرفته است.
دولت آمریکا علیه ملت ایران