دولت آمریکا علیه ملت ایران

دولت آمریکا علیه ملت ایران
درنهایت اینکه جمهوری اسلامی ایران در چهل سال اخیر اقدامات مؤثری را در ابعاد مختلف مسائل داخلی و خارجی جهت رفاه مردم، ثبات و امنیت کشور صورت داده و دراین راستا پیشرفت های عمده ای نیز صورت گرفته است.

دولت آمریکا علیه ملت ایران

درنهایت اینکه جمهوری اسلامی ایران در چهل سال اخیر اقدامات مؤثری را در ابعاد مختلف مسائل داخلی و خارجی جهت رفاه مردم، ثبات و امنیت کشور صورت داده و دراین راستا پیشرفت های عمده ای نیز صورت گرفته است.
دولت آمریکا علیه ملت ایران

سختگیری های دولت فرانسه علیه مساجد

سختگیری های دولت فرانسه علیه مساجد
پس از سه حمله بزرگ تروریستی طی سه سال و نیم اخیر در فرانسه، خشم عمومی، دولت این کشور را به واکنش وا داشته اما در میان این واکنش ها تعطیلی تعدادی از مساجد و قطع کمک های خارجی به آنها منازعاتی را به دنبال داشته است.

سختگیری های دولت فرانسه علیه مساجد

پس از سه حمله بزرگ تروریستی طی سه سال و نیم اخیر در فرانسه، خشم عمومی، دولت این کشور را به واکنش وا داشته اما در میان این واکنش ها تعطیلی تعدادی از مساجد و قطع کمک های خارجی به آنها منازعاتی را به دنبال داشته است.
سختگیری های دولت فرانسه علیه مساجد

شهرداری