«دکتر ضیائی» سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی شد

«دکتر ضیائی» سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی شد
دکتر محمدصادق ضیائی مشاور ریاست و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی، «سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی» شد.

«دکتر ضیائی» سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی شد

دکتر محمدصادق ضیائی مشاور ریاست و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی، «سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی» شد.
«دکتر ضیائی» سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی شد