دیپلماسی مبتنی بر خلاقیت آینده جوامع را تحت تاثیر قرار می دهد/بانوان محدودیتی برای حضور در عرصه های مختلف ندارند

دیپلماسی مبتنی بر خلاقیت آینده جوامع را تحت تاثیر قرار می دهد/بانوان محدودیتی برای حضور در عرصه های مختلف ندارند
مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت گفت: دیپلماسی مبتنی بر خلاقیت آینده جوامع را تحت تاثیر قرار می دهد .

دیپلماسی مبتنی بر خلاقیت آینده جوامع را تحت تاثیر قرار می دهد/بانوان محدودیتی برای حضور در عرصه های مختلف ندارند

مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت گفت: دیپلماسی مبتنی بر خلاقیت آینده جوامع را تحت تاثیر قرار می دهد .
دیپلماسی مبتنی بر خلاقیت آینده جوامع را تحت تاثیر قرار می دهد/بانوان محدودیتی برای حضور در عرصه های مختلف ندارند

دیپلماسی عمومی در مواجهه با چالش ها باید مدنظر قرار گیرد

دیپلماسی عمومی در مواجهه با چالش ها باید مدنظر قرار گیرد
دبیرکل مجالس کشورهای آسیایی چالش های شهرنشینی را با عزم ملی، منطقه ای و بین المللی قابل حل دانست.

دیپلماسی عمومی در مواجهه با چالش ها باید مدنظر قرار گیرد

دبیرکل مجالس کشورهای آسیایی چالش های شهرنشینی را با عزم ملی، منطقه ای و بین المللی قابل حل دانست.
دیپلماسی عمومی در مواجهه با چالش ها باید مدنظر قرار گیرد