«دیپلماسی ظریف» هم کارساز نبود!

یزدان سلحشور
خداوکیلی چندبار در عمرتان با کسی دست به یقه شدهاید؟ اصلاً تا به حال به خودتان اجازه دادهاید که در معابر عمومی یا جلو باقی مردم، به کسی یک «فحش حداقلی» [در حد تشبیه کردنش به حیوانات ملوس یا غیر ملوس] بدهید؟! اگر سوار تاکسی شدهاید همین دم عیدی و راننده قیمت را بالاتر گفته، شده بزنید شیشه جلوی ماشین را پایین بیاورید یا ابر صندلی جلو یا عقب را به شکل مزرعه گندم، بعد از حمله ملخها در بیاورید؟! شما این کارها را نمیکنید! چرا؟ چون تربیت خانوادگی، آداب اجتماعی و فرهنگ عمومی به شما این اجازه را …

خرید غذا

میهن دانلود