حرکت خزنده یک خودروساز درباره «رنو»

حرکت خزنده یک خودروساز درباره «رنو»
یک خودروساز در اقدامی موازی با رقیب خود به دنبال قبضه کردن رنو برای تولید انواع خودرو در ایران است به طوری که رقیب دیرینه خود را نیز در مذاکراتش دور زده است.

حرکت خزنده یک خودروساز درباره «رنو»

یک خودروساز در اقدامی موازی با رقیب خود به دنبال قبضه کردن رنو برای تولید انواع خودرو در ایران است به طوری که رقیب دیرینه خود را نیز در مذاکراتش دور زده است.
حرکت خزنده یک خودروساز درباره «رنو»

world press news

پرشین موزیک