کتاب «روابط عمومی چیست؟» منتشر شد

کتاب «روابط عمومی چیست؟» منتشر شد
مجموعه یادداشت های علمی احمد یحیایی ایله ای در قالب کتابی با عنوان «روابط عمومی چیست؟» منتشر شد.

کتاب «روابط عمومی چیست؟» منتشر شد

مجموعه یادداشت های علمی احمد یحیایی ایله ای در قالب کتابی با عنوان «روابط عمومی چیست؟» منتشر شد.
کتاب «روابط عمومی چیست؟» منتشر شد