«زندی» مدیرکل فضای مجازی معاونت امور استان ها می شود/ «رنجبران» در راه مدیریت روابط عمومی صداوسیما

«زندی» مدیرکل فضای مجازی معاونت امور استان ها می شود/ «رنجبران» در راه مدیریت روابط عمومی صداوسیما
بخش های مختلف صداوسیما به زودی در حوزه مدیریتی شاهد تغییر و تحولاتی خواهد بود.

«زندی» مدیرکل فضای مجازی معاونت امور استان ها می شود/ «رنجبران» در راه مدیریت روابط عمومی صداوسیما

بخش های مختلف صداوسیما به زودی در حوزه مدیریتی شاهد تغییر و تحولاتی خواهد بود.
«زندی» مدیرکل فضای مجازی معاونت امور استان ها می شود/ «رنجبران» در راه مدیریت روابط عمومی صداوسیما