هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید ممنوع شد /سازوکار دریافت مالیات در برنامه ششم مشخص شد

هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید ممنوع شد /سازوکار دریافت مالیات در برنامه ششم مشخص شد
اکوفارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 6 لایحه برنامه ششم توسعه به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان این برنامه برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در سال های اجرای برنامه ممنوع است.

هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید ممنوع شد /سازوکار دریافت مالیات در برنامه ششم مشخص شد

اکوفارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 6 لایحه برنامه ششم توسعه به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان این برنامه برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در سال های اجرای برنامه ممنوع است.
هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید ممنوع شد /سازوکار دریافت مالیات در برنامه ششم مشخص شد