افزایش ۱.۵برابری «سالمندان» در یک دهه اخیر

افزایش ۱.۵برابری «سالمندان» در یک دهه اخیر
ایسنا/ طبق آمار موجود سالمندان کشور در یک دهه اخیر یک و نیم برابر شده اند و در میان آمار زنان سالمند بیش از مردان است.
افزایش روز افزون شمار سالمندان در اکثر کشورها و لزوم توجه به تامین نیازهای این قشر موجب شد تا سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ با تشکیل شورای جهانی سالمندی، طرحی را جهت تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه کند که متعاقب آن، این شورا در سال ۱۹۹۰ روز اول اکتبر مطابق با ۹ مهرماه را «روز جهانی سالمندان» تعیین کرد.
سالمندان در طول دوران سالمندی با تحولات بسیاری در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی مواجه می شوند که از جمله آنها می توان به دور شدن از حضور و مشارکت های اجتماعی بواسطه بازنشستگی، احساس تنهایی و بروز مشکلات روحی، کاهش میزان درآمد و در مقابل افزایش مخارج زندگی به واسطه پرداخت هزینه های مراقبت های پزشکی و نیز هزینه های درمانی ناشی از بیماری که به طور طبیعی با افزایش سن رخ می دهد، اشاره کرد.
براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال ۱۳۹۵ در کشور انجام شد، جمعیت کل کشور برابر ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است. میانه سنی در کشور برابر ۳۰ سال و میانگین …

افزایش ۱.۵برابری «سالمندان» در یک دهه اخیر

ایسنا/ طبق آمار موجود سالمندان کشور در یک دهه اخیر یک و نیم برابر شده اند و در میان آمار زنان سالمند بیش از مردان است.
افزایش روز افزون شمار سالمندان در اکثر کشورها و لزوم توجه به تامین نیازهای این قشر موجب شد تا سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ با تشکیل شورای جهانی سالمندی، طرحی را جهت تعیین یک روز جهانی برای سالمندان ارائه کند که متعاقب آن، این شورا در سال ۱۹۹۰ روز اول اکتبر مطابق با ۹ مهرماه را «روز جهانی سالمندان» تعیین کرد.
سالمندان در طول دوران سالمندی با تحولات بسیاری در زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی مواجه می شوند که از جمله آنها می توان به دور شدن از حضور و مشارکت های اجتماعی بواسطه بازنشستگی، احساس تنهایی و بروز مشکلات روحی، کاهش میزان درآمد و در مقابل افزایش مخارج زندگی به واسطه پرداخت هزینه های مراقبت های پزشکی و نیز هزینه های درمانی ناشی از بیماری که به طور طبیعی با افزایش سن رخ می دهد، اشاره کرد.
براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال ۱۳۹۵ در کشور انجام شد، جمعیت کل کشور برابر ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است. میانه سنی در کشور برابر ۳۰ سال و میانگین …
افزایش ۱.۵برابری «سالمندان» در یک دهه اخیر