علی مطهری: «سایت حزب الله مشهد» و «پیروان احمدی ن‍ژاد» فراخوان اعتراضات اولیه را داده بودند

علی مطهری: «سایت حزب الله مشهد» و «پیروان احمدی ن‍ژاد» فراخوان اعتراضات اولیه را داده بودند
علی مطهری در حاشیه ی کنگره ی بزرگداشت هاشمی رفسنجانی به پرسش هایی درباره ی اعتراضاتی که هفته ی گذشته در کشور روی داد پاسخ گفت. او گفت که «سایت حزب الله مشهد» و «پیروان احمدی ن‍ژاد» فراخوان اعتراضات اولیه را داده بودند.
حتی از شعارهای تند و توهین به مقامات باید گذشت

به گزارش انصاف نیوز، ابتدا ازمطهری درباره ی دستگیری های اخیر پرسیده شد. مطهری گفت: ما صحبت کردیم در آن جلسه ی غیرعلنی مجلس. گفتیم که با دستگیر شدگانی که اقدام به تخریب اموال عمومی نکرده اند سختگیری نکنند و زودتر آزاد شوند اما آنهایی که دست به تخریب زدند بایستی پاسخگو باشند. اما اگر دستگیری هایی صرفاً بخاطر پیشگیری انجام شده باشد قابل قبول نیست. در عین حال من این را پرسیدم و پاسخ دادند که افرادی اگرچه در خیابان حضور نداشتند اما از طریق فضای مجازی تحریک می کردند و آنها هم بازدداشت شده اند. اگرچه من شخصاً معتقدم فقط با آنهایی که دست به تخریب زده اند بایستی برخورد شود و با بقیه نباید سختگیری کنند. حتی آنهایی که شعارهای تند دادند و به مقامات توهین شده است، باید از این چیزها بگذرند.
حمایت رسانه های خارجی از اعتراضات به …

علی مطهری: «سایت حزب الله مشهد» و «پیروان احمدی ن‍ژاد» فراخوان اعتراضات اولیه را داده بودند

علی مطهری در حاشیه ی کنگره ی بزرگداشت هاشمی رفسنجانی به پرسش هایی درباره ی اعتراضاتی که هفته ی گذشته در کشور روی داد پاسخ گفت. او گفت که «سایت حزب الله مشهد» و «پیروان احمدی ن‍ژاد» فراخوان اعتراضات اولیه را داده بودند.
حتی از شعارهای تند و توهین به مقامات باید گذشت

به گزارش انصاف نیوز، ابتدا ازمطهری درباره ی دستگیری های اخیر پرسیده شد. مطهری گفت: ما صحبت کردیم در آن جلسه ی غیرعلنی مجلس. گفتیم که با دستگیر شدگانی که اقدام به تخریب اموال عمومی نکرده اند سختگیری نکنند و زودتر آزاد شوند اما آنهایی که دست به تخریب زدند بایستی پاسخگو باشند. اما اگر دستگیری هایی صرفاً بخاطر پیشگیری انجام شده باشد قابل قبول نیست. در عین حال من این را پرسیدم و پاسخ دادند که افرادی اگرچه در خیابان حضور نداشتند اما از طریق فضای مجازی تحریک می کردند و آنها هم بازدداشت شده اند. اگرچه من شخصاً معتقدم فقط با آنهایی که دست به تخریب زده اند بایستی برخورد شود و با بقیه نباید سختگیری کنند. حتی آنهایی که شعارهای تند دادند و به مقامات توهین شده است، باید از این چیزها بگذرند.
حمایت رسانه های خارجی از اعتراضات به …
علی مطهری: «سایت حزب الله مشهد» و «پیروان احمدی ن‍ژاد» فراخوان اعتراضات اولیه را داده بودند