«سرباز کوچک امام»، روایتگر رشادت های نوجوان 13 ساله در جنگ + فیلم

«سرباز کوچک امام»، روایتگر رشادت های نوجوان 13 ساله در جنگ + فیلم
رشادت های یک نوجوان 13 ساله در جنگ و ماجرای مردانگی او در دوران اسارت، در کتابی به نام «سرباز کوچک امام» گردآوری شده است.

«سرباز کوچک امام»، روایتگر رشادت های نوجوان 13 ساله در جنگ + فیلم

رشادت های یک نوجوان 13 ساله در جنگ و ماجرای مردانگی او در دوران اسارت، در کتابی به نام «سرباز کوچک امام» گردآوری شده است.
«سرباز کوچک امام»، روایتگر رشادت های نوجوان 13 ساله در جنگ + فیلم