تیتر اول: امید برگشت /سرمقاله: نه برنگشت

تیتر اول: امید برگشت /سرمقاله: نه برنگشت
کفگیر نشریات زنجیره ای به ته دیگ خورده است. این روزنامه ها که چندین سال، مردم را با وعده های واهی سرگرم کردند، اکنون با کمبود تعداد تیتر قابل عرضه به افکار عمومی مواجه شده اند.

تیتر اول: امید برگشت /سرمقاله: نه برنگشت

کفگیر نشریات زنجیره ای به ته دیگ خورده است. این روزنامه ها که چندین سال، مردم را با وعده های واهی سرگرم کردند، اکنون با کمبود تعداد تیتر قابل عرضه به افکار عمومی مواجه شده اند.
تیتر اول: امید برگشت /سرمقاله: نه برنگشت