غلامرضا انبارلویی : دو روی یک سفرکارت

غلامرضا انبارلویی
سفر کارت چیست؟ به عنوان یک کارت الکترونیکی نزد کیست؟ منشاء قانونی صدور آن کدام است؟ شرکت سفرکارت چه شرکتی است؟ دولتی، خصوصی یا نهاد عمومی غیردولتی، کدام یک؟ توجه و تدقیق به مراتب زیر هم پاسخ یابی به پرسش های فوق و هم مبنایی برای قضاوت مراجع مسئول نظارتی است. 
1- سفرکارت یک کارت الکترونیکی است که در اختیار کارکنان رسمی و قراردادی ـ پیمانی دولت بوده و قابلیت شارژ مبالغ ریالی دارد. روی دیگر این کارت، شرکتی است ثبت شده در ثبت شرکتها (1) با هویت حقوقی سهامی خاص.
2- محل تامین مبالغ شارژ ای …

دانلود آهنگ جدید

نخبگان