ویروس «سلبریتی های همه چیزدان» از آنچه در شبکه ها می بینید به شما نزدیکتر است! +عکس

ویروس «سلبریتی های همه چیزدان» از آنچه در شبکه ها می بینید به شما نزدیکتر است! +عکس
بسیاری از بازیگران زن پس از آنکه ازدواج می کنند، یا سنشان بالا می رود، به دلایل مختلفی از جریان اصلی کنار گذاشته می شوند و تنها حرکتی که بازارشان را داغ می کند، متلک پرانی های مجازی سیاسی است.
به گزارش پیام دلیجان:  سطح استاندارد آگاهی و استدلال های سلبریتی های داخل و خارج کشور، بسیار متفاوت است. عملکرد سلبریتی های داخلی در فضای مجازی در چند سال اخیر نشان می دهد که در اغلب رویدادها، درک عمومی نازلی دارند و ارائه کننده سطحی ترین تحلیل های ممکن هستند. تفسیرهایی عمدتا نازل و غیر فنی، درباره رویدادهای متفاوت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. به عنوان مثال می توان سطح فعالیت مجازی « لئوناردو دی کاپریو » در مواجهه با سلامت کره زمین و طبیعت گرایی بازیگری جهانی را با عیار اظهار نظرهای سلبریتی های داخلی مقایسه کرد. در ذیل چنین تحلیلی اگر به صورت مصداقی بخواهیم، اصل موضوع، یعنی اظهارات وتفاسیر سلبریتی های داخلی را بررسی کنیم می توانیم مجموعه اظهار نظرهای برخی از آنان را در پسا ۷ دی ماه امسال بررسی کنیم و پس از این بررسی درخواهیم یافت بر خلاف اظهار نظر «بهرام بیضایی» که به شاگردانش توصیه می کن …

ویروس «سلبریتی های همه چیزدان» از آنچه در شبکه ها می بینید به شما نزدیکتر است! +عکس

بسیاری از بازیگران زن پس از آنکه ازدواج می کنند، یا سنشان بالا می رود، به دلایل مختلفی از جریان اصلی کنار گذاشته می شوند و تنها حرکتی که بازارشان را داغ می کند، متلک پرانی های مجازی سیاسی است.
به گزارش پیام دلیجان:  سطح استاندارد آگاهی و استدلال های سلبریتی های داخل و خارج کشور، بسیار متفاوت است. عملکرد سلبریتی های داخلی در فضای مجازی در چند سال اخیر نشان می دهد که در اغلب رویدادها، درک عمومی نازلی دارند و ارائه کننده سطحی ترین تحلیل های ممکن هستند. تفسیرهایی عمدتا نازل و غیر فنی، درباره رویدادهای متفاوت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. به عنوان مثال می توان سطح فعالیت مجازی « لئوناردو دی کاپریو » در مواجهه با سلامت کره زمین و طبیعت گرایی بازیگری جهانی را با عیار اظهار نظرهای سلبریتی های داخلی مقایسه کرد. در ذیل چنین تحلیلی اگر به صورت مصداقی بخواهیم، اصل موضوع، یعنی اظهارات وتفاسیر سلبریتی های داخلی را بررسی کنیم می توانیم مجموعه اظهار نظرهای برخی از آنان را در پسا ۷ دی ماه امسال بررسی کنیم و پس از این بررسی درخواهیم یافت بر خلاف اظهار نظر «بهرام بیضایی» که به شاگردانش توصیه می کن …
ویروس «سلبریتی های همه چیزدان» از آنچه در شبکه ها می بینید به شما نزدیکتر است! +عکس