«سلفی حقارت» و بروز خودباختگی در میان مسئولان ما دردناک بود

«سلفی حقارت» و بروز خودباختگی در میان مسئولان ما دردناک بود
این فرهنگ عمومی خودباخته است که همه مظاهر غربی را با نگاهی ذوق زده و تمجیدآمیز می نگرد که گویا غربی ها موجودات بی عیب و نقصی هستند که هویت ما در نزدیکی به آنها تعریف می شود.

«سلفی حقارت» و بروز خودباختگی در میان مسئولان ما دردناک بود

این فرهنگ عمومی خودباخته است که همه مظاهر غربی را با نگاهی ذوق زده و تمجیدآمیز می نگرد که گویا غربی ها موجودات بی عیب و نقصی هستند که هویت ما در نزدیکی به آنها تعریف می شود.
«سلفی حقارت» و بروز خودباختگی در میان مسئولان ما دردناک بود