مثال های فرهنگی- سیاسی از «سوفیا لورن» تا «بنی صدر»

مثال های فرهنگی- سیاسی از «سوفیا لورن» تا «بنی صدر»
این چند روز آخر سال حسابی سر همه شلوغ شده؛ بخصوص بهارستانی ها که می خواهند همه کارهای عقب افتاده شان در طول سال را در همین یکی دو هفته راست و ریس کنند. مثلا خبر رسیده که سه وزیر دولت روحانی در معرض استیضاح قرار گرفته اند و علاوه بر آن روحانی هم با دو سوال سخت مجلسی ها روبه رو شده که بزودی باید برای پاسخ گفتن به این امتحان شفاهی به بهارستان برود. این وسط عده ای هم کار و بار شب عید را رها کرده و افتاده اند دنبال لابی بازی که کدام وزیر از استیضاح نماینده ها به سلامت بگذرد و کدام وزیر نگذرد. این وسط البته کارگرها سرگردان مانده اند که طرح استیضاح وزیر کار، سرنوشت دستمزدهای سال آینده شان را در تعلیق نگه داشته است.

مثال های فرهنگی- سیاسی از «سوفیا لورن» تا «بنی صدر»

این چند روز آخر سال حسابی سر همه شلوغ شده؛ بخصوص بهارستانی ها که می خواهند همه کارهای عقب افتاده شان در طول سال را در همین یکی دو هفته راست و ریس کنند. مثلا خبر رسیده که سه وزیر دولت روحانی در معرض استیضاح قرار گرفته اند و علاوه بر آن روحانی هم با دو سوال سخت مجلسی ها روبه رو شده که بزودی باید برای پاسخ گفتن به این امتحان شفاهی به بهارستان برود. این وسط عده ای هم کار و بار شب عید را رها کرده و افتاده اند دنبال لابی بازی که کدام وزیر از استیضاح نماینده ها به سلامت بگذرد و کدام وزیر نگذرد. این وسط البته کارگرها سرگردان مانده اند که طرح استیضاح وزیر کار، سرنوشت دستمزدهای سال آینده شان را در تعلیق نگه داشته است.
مثال های فرهنگی- سیاسی از «سوفیا لورن» تا «بنی صدر»