مدیریت یک سویه شهری در حال وقوع است

مدیریت یک سویه شهری در حال وقوع است
مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق با بیان اینکه در حال حاضر یک مدیریت یک سویه شهری در حال وقوع است، گفت: شهرداری ها و مردم رابطه معنی داری باهم ندارند و شهرداری مشارکت مردم را تنها در پول آوردن می داند.

مدیریت یک سویه شهری در حال وقوع است

مشاور عالی وزیر کشور در امور توسعه مناطق با بیان اینکه در حال حاضر یک مدیریت یک سویه شهری در حال وقوع است، گفت: شهرداری ها و مردم رابطه معنی داری باهم ندارند و شهرداری مشارکت مردم را تنها در پول آوردن می داند.
مدیریت یک سویه شهری در حال وقوع است

صدا و سیما یک سویه عمل می کند

صدا و سیما یک سویه عمل می کند
عملکرد در پوشش اخبار اتفاقات اخیر منجر به دلسردی بیش از پیش مردم به رسانه ملی شده است و نتیجه این دلسردی ظهور کانال های خبری بی هویت در شبکه های اجتماعی بود. عملکرد صدا و سیما سال ها است مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار دارد اما این عملکرد این روز ها با واکنش فعالین سیاسی اصولگرا نیز روبه رو شده است. سید رضا اکرمی عضو مجمع روحانیت مبارز معتقد است رسانه ملی این روز ها مقبولیت خود را از دست داده و به جای دانشگاه به نمایشگاه تبدیل شده است. اکرمی، می گوید در صدا و سیما جریانی یک سویه وجود دارد و همین موضوع موجب دلسردی مردم از رسانه ملی شده است.
ارزیابی شما از عملکرد صدا و سیما در پوشش اتفاقات اخیر چیست؟ آیا این سازمان توانست افکار عمومی را اقنا کند؟
من به صورت کامل برنامه های صدا و سیما را رصد نکرده ام و تنها بخش های خبری شبکه خبر و زیرنویس های این شبکه را دنبال کردم که باید بگویم راضی کننده نیست. دیدگاه امام نسبت به صدا و سیما این بود که صدا و سیما دانشگاه است نه فروشگاه و نمایشگاه. صدا و سیما مشکلات گوناگونی مانند بودجه و مدیریت دارد.
آیا نسبت به صدا و سیما اقبال عمومی وجود دارد؟ …

صدا و سیما یک سویه عمل می کند

عملکرد در پوشش اخبار اتفاقات اخیر منجر به دلسردی بیش از پیش مردم به رسانه ملی شده است و نتیجه این دلسردی ظهور کانال های خبری بی هویت در شبکه های اجتماعی بود. عملکرد صدا و سیما سال ها است مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار دارد اما این عملکرد این روز ها با واکنش فعالین سیاسی اصولگرا نیز روبه رو شده است. سید رضا اکرمی عضو مجمع روحانیت مبارز معتقد است رسانه ملی این روز ها مقبولیت خود را از دست داده و به جای دانشگاه به نمایشگاه تبدیل شده است. اکرمی، می گوید در صدا و سیما جریانی یک سویه وجود دارد و همین موضوع موجب دلسردی مردم از رسانه ملی شده است.
ارزیابی شما از عملکرد صدا و سیما در پوشش اتفاقات اخیر چیست؟ آیا این سازمان توانست افکار عمومی را اقنا کند؟
من به صورت کامل برنامه های صدا و سیما را رصد نکرده ام و تنها بخش های خبری شبکه خبر و زیرنویس های این شبکه را دنبال کردم که باید بگویم راضی کننده نیست. دیدگاه امام نسبت به صدا و سیما این بود که صدا و سیما دانشگاه است نه فروشگاه و نمایشگاه. صدا و سیما مشکلات گوناگونی مانند بودجه و مدیریت دارد.
آیا نسبت به صدا و سیما اقبال عمومی وجود دارد؟ …
صدا و سیما یک سویه عمل می کند