روایت «سی ان ان» و «هاآرتص» از شکست مفتضحانه تل آویو و واشنگتن

روایت «سی ان ان» و «هاآرتص» از شکست مفتضحانه تل آویو و واشنگتن
شبکه سی ان ان و روزنامه صهیونیستی هاآرتص پس از رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه قدس در گزارش هایی به توصیف شکست مفتضحانه تل آویو و واشنگتن در عرصه بین الملل پرداختند.

روایت «سی ان ان» و «هاآرتص» از شکست مفتضحانه تل آویو و واشنگتن

شبکه سی ان ان و روزنامه صهیونیستی هاآرتص پس از رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه قدس در گزارش هایی به توصیف شکست مفتضحانه تل آویو و واشنگتن در عرصه بین الملل پرداختند.
روایت «سی ان ان» و «هاآرتص» از شکست مفتضحانه تل آویو و واشنگتن