بازدید سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی ناباروری فاطمه الزهرا (س)

بازدید سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی ناباروری فاطمه الزهرا (س)
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل به صورت سرزده از بخشهای مختلف مرکز آموزشی درمانی ناباروری فاطمه الزهرا(س)بازدید نمودند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن ارزیابی مناسب خدمات ارائه شده در این مرکز از نزدیک در جریان روند خدمات ارائه شده زوجینی که برای درمان ناباروری به این مرکز مراجعه کرده بودند قرار گرفت.
وی همچنین ضمن قدردانی از تلاشهای کلیه پرسنل رضایتمندی بیماران را یکی از مهمترین اهداف حوزه دانشگاه عنوان کرد.

بازدید سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی ناباروری فاطمه الزهرا (س)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل به صورت سرزده از بخشهای مختلف مرکز آموزشی درمانی ناباروری فاطمه الزهرا(س)بازدید نمودند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل ضمن ارزیابی مناسب خدمات ارائه شده در این مرکز از نزدیک در جریان روند خدمات ارائه شده زوجینی که برای درمان ناباروری به این مرکز مراجعه کرده بودند قرار گرفت.
وی همچنین ضمن قدردانی از تلاشهای کلیه پرسنل رضایتمندی بیماران را یکی از مهمترین اهداف حوزه دانشگاه عنوان کرد.
بازدید سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از مرکز آموزشی درمانی ناباروری فاطمه الزهرا (س)