اعتراض مجید واشقانی به خبر پیوستنش به «شبکه»

اعتراض مجید واشقانی به خبر پیوستنش به «شبکه»
مجید واشقانی نسبت به خبری که روابط عمومی سریال «شبکه» مبنی بر پیوستن او به این سریال منتشر کرد واکنش نشان داد.

اعتراض مجید واشقانی به خبر پیوستنش به «شبکه»

مجید واشقانی نسبت به خبری که روابط عمومی سریال «شبکه» مبنی بر پیوستن او به این سریال منتشر کرد واکنش نشان داد.
اعتراض مجید واشقانی به خبر پیوستنش به «شبکه»