۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای نگهداری یک «شبکه»

۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای نگهداری یک «شبکه»
صد میلیارد تومان بودجه شورای نگهبان در سال ۰۸ صرف چه می شود؟ آن هم در سالی که انتخاباتی در کار نیست و قاعدتا این شورا هزینه چندانی ندارد. شورای نگهبان در نگاه نخست نهادی با ۲۳ عضو فقیه و حقوق دان است. اما این همه چیز درباره این نهاد نظارتی نیست. در این سال ها مدام بدنه نهاد شورای نگهبان متورم شده است. به لحاظ فیزیکی و نیروی انسانی توسعه یافته است. پژوهشکده شورای نگهبان به آن اضافه شده است.

۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای نگهداری یک «شبکه»

صد میلیارد تومان بودجه شورای نگهبان در سال ۰۸ صرف چه می شود؟ آن هم در سالی که انتخاباتی در کار نیست و قاعدتا این شورا هزینه چندانی ندارد. شورای نگهبان در نگاه نخست نهادی با ۲۳ عضو فقیه و حقوق دان است. اما این همه چیز درباره این نهاد نظارتی نیست. در این سال ها مدام بدنه نهاد شورای نگهبان متورم شده است. به لحاظ فیزیکی و نیروی انسانی توسعه یافته است. پژوهشکده شورای نگهبان به آن اضافه شده است.
۱۰۰ میلیارد تومان بودجه برای نگهداری یک «شبکه»