ساخت یادمان «شهید حسن باقری» در منطقه عمومی فکه

ساخت یادمان «شهید حسن باقری» در منطقه عمومی فکه
دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: یادمان «شهید حسن باقری» با تصویب شورای سیاست گذاری راهیان نور کشور در محل شهادت این شهید بزرگوار در منطقه عمومی فکه ساخته خواهد شد.

ساخت یادمان «شهید حسن باقری» در منطقه عمومی فکه

دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: یادمان «شهید حسن باقری» با تصویب شورای سیاست گذاری راهیان نور کشور در محل شهادت این شهید بزرگوار در منطقه عمومی فکه ساخته خواهد شد.
ساخت یادمان «شهید حسن باقری» در منطقه عمومی فکه