رسیدگی ویژه به پرونده «شیاطین جلگه وحشت»

رسیدگی ویژه به پرونده «شیاطین جلگه وحشت»
خراسان/ معاون دادستان مشهد از رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده معروف به «شیاطین جلگه وحشت» خبر داد.
قاضی سیدجواد حسینی ضمن بیان این خبر افزود: طبق تاکیدات دادستان مرکز خراسان رضوی پرونده های جرایم خاص و به ویژه جرایمی که در آن نوامیس مردم مورد تعرض قرار می گیرند، در زمره پرونده هایی هستند که به طور ویژه و خارج از نوبت در دستور کار قرار می گیرد و قضات با تجربه به این گونه پرونده ها رسیدگی می کنند.
سرپرست ناحیه 4 قضایی مشهد اضافه کرد: دستگاه قضایی در برخورد با جرایمی که موجب بروز خدشه ای در امنیت مردم شود، اغماض نخواهد کرد و این گونه جرایم از لحظه گزارش به دستگاه قضایی شبانه روز پیگیری می شود تا همه عوامل و افراد مرتبط با جرم دستگیر شوند. قاضی حسینی با اشاره به متواری بودن چند نفر دیگر در پرونده معروف به «شیاطین جلگه وحشت» تصریح کرد: اگرچه برخی از عوامل اصلی این پرونده با تلاش ماموران عملیات ویژه پلیس مشهد و صدور دستورات قاطعی از سوی قاضی دشتبان (بازپرس شعبه 409 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) به پنجه عدالت سپرده شده اند اما هنوز تعدادی از متهمان فراری هستند که با توجه به سرنخ های …

رسیدگی ویژه به پرونده «شیاطین جلگه وحشت»

خراسان/ معاون دادستان مشهد از رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده معروف به «شیاطین جلگه وحشت» خبر داد.
قاضی سیدجواد حسینی ضمن بیان این خبر افزود: طبق تاکیدات دادستان مرکز خراسان رضوی پرونده های جرایم خاص و به ویژه جرایمی که در آن نوامیس مردم مورد تعرض قرار می گیرند، در زمره پرونده هایی هستند که به طور ویژه و خارج از نوبت در دستور کار قرار می گیرد و قضات با تجربه به این گونه پرونده ها رسیدگی می کنند.
سرپرست ناحیه 4 قضایی مشهد اضافه کرد: دستگاه قضایی در برخورد با جرایمی که موجب بروز خدشه ای در امنیت مردم شود، اغماض نخواهد کرد و این گونه جرایم از لحظه گزارش به دستگاه قضایی شبانه روز پیگیری می شود تا همه عوامل و افراد مرتبط با جرم دستگیر شوند. قاضی حسینی با اشاره به متواری بودن چند نفر دیگر در پرونده معروف به «شیاطین جلگه وحشت» تصریح کرد: اگرچه برخی از عوامل اصلی این پرونده با تلاش ماموران عملیات ویژه پلیس مشهد و صدور دستورات قاطعی از سوی قاضی دشتبان (بازپرس شعبه 409 دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) به پنجه عدالت سپرده شده اند اما هنوز تعدادی از متهمان فراری هستند که با توجه به سرنخ های …
رسیدگی ویژه به پرونده «شیاطین جلگه وحشت»