رای هیئت منصفه مطبوعات درباره «بولتن نیوز» و «صبا»

رای هیئت منصفه مطبوعات درباره «بولتن نیوز» و «صبا»
پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه :
جلسه رسیدگی به پرونده های سایت «بولتن نیوز» و روزنامه «صبا» صبح امروز یکشنبه 15 مرداد در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.
در این جلسه به پرونده مدیر مسئول روزنامه «صبا» به اتهام افترا و نشر اکاذیب رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، هیئت منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدیر مسئول این روزنامه را مجرم تشخیص نداد.
در جلسه امروز همچنین به پرونده سایت «بولتن نیوز» به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد که مدیر این سایت مجرم شناخته شد و هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا مدیر این سایت را مستحق تخفیف دانست.
در ابتدای جلسه دادگاه شاکی خبرگزاری دانشجو اعلام رضایت کرد و پرونده این رسانه مختومه شد.
58243
خبر آنلاین

رای هیئت منصفه مطبوعات درباره «بولتن نیوز» و «صبا»

پایگاه خبری و تحلیلی خوزنامه :
جلسه رسیدگی به پرونده های سایت «بولتن نیوز» و روزنامه «صبا» صبح امروز یکشنبه 15 مرداد در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.
در این جلسه به پرونده مدیر مسئول روزنامه «صبا» به اتهام افترا و نشر اکاذیب رسیدگی شد که پس از پایان جلسه دادگاه، هیئت منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدیر مسئول این روزنامه را مجرم تشخیص نداد.
در جلسه امروز همچنین به پرونده سایت «بولتن نیوز» به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی رسیدگی شد که مدیر این سایت مجرم شناخته شد و هیئت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا مدیر این سایت را مستحق تخفیف دانست.
در ابتدای جلسه دادگاه شاکی خبرگزاری دانشجو اعلام رضایت کرد و پرونده این رسانه مختومه شد.
58243
خبر آنلاین
رای هیئت منصفه مطبوعات درباره «بولتن نیوز» و «صبا»