گروهی از «ضدانقلاب خارج نشین ایرانی» مخفیانه به تل آویو سفر کرده اند

گروهی از «ضدانقلاب خارج نشین ایرانی» مخفیانه به تل آویو سفر کرده اند
«مرکز امور عمومی جروزالم» گزارش داد که گروهی از ضدانقلاب های ایرانی، سال گذشته میلادی به صورت مخفیانه به سرزمین اشغالی سفر کرده و در خصوص ایران در دوران پسابرجام با مقامات رژیم صهیونیستی گفت وگوهایی داشته اند.

گروهی از «ضدانقلاب خارج نشین ایرانی» مخفیانه به تل آویو سفر کرده اند

«مرکز امور عمومی جروزالم» گزارش داد که گروهی از ضدانقلاب های ایرانی، سال گذشته میلادی به صورت مخفیانه به سرزمین اشغالی سفر کرده و در خصوص ایران در دوران پسابرجام با مقامات رژیم صهیونیستی گفت وگوهایی داشته اند.
گروهی از «ضدانقلاب خارج نشین ایرانی» مخفیانه به تل آویو سفر کرده اند

خبرگزاری اصفهان