روحانی :ضربه به دولت ضربه به نظام است

روحانی :ضربه به دولت ضربه به نظام است
رئیس جمهور با بیان اینکه بعضی ها فکر می کنند که اگر دولت تضعیف شد، نهادهای دیگر تقویت می شوند، گفت: اینطور نیست؛ ما امروز در یک کشتی نشسته ایم و اگر بخشی از کشتی تخریب شود، همه کشتی با هم غرق می شود.

روحانی :ضربه به دولت ضربه به نظام است

رئیس جمهور با بیان اینکه بعضی ها فکر می کنند که اگر دولت تضعیف شد، نهادهای دیگر تقویت می شوند، گفت: اینطور نیست؛ ما امروز در یک کشتی نشسته ایم و اگر بخشی از کشتی تخریب شود، همه کشتی با هم غرق می شود.
روحانی :ضربه به دولت ضربه به نظام است