برای آنکه «عدالت» قربانی نشود!

برای آنکه «عدالت» قربانی نشود!
آریا بازار – «عدالت» مهم ترین فضیلت نهادهای اجتماعی است، همان طور که «حقیقت» مهم ترین فضیلت نظام های فکری است… قوانین و نهادها هر چند کارایی و چینش مناسبی داشته باشند، در صورت ناعادلانه بودن نیازمند اصلاح یا نسخ هستند. (جان رالز)
«عدالت» همچون «آزادی» گوهری کمیاب و کلامی آرمانی و مقدس و تحقق آن بس دشوار و پیچیده و شاید دست نایافتنی است. این کلام اما اکنون در کشورمان بر تارک پروژه یی اقتصادی نشسته است که قرار است «توزیع ثروت در جامعه» را متعادل کند و به «تامین عدالت اجتماعی» از طریق گسترش مالکیت عمومی با واگذاری سهام تعدادی بنگاه اقتصادی (49 بنگاه) کمک کند. وظیفه یی که حتی با تسامح بسیار هم، کاری است سخت و دشوار. لذا چه خوب بود بر این پروژه اقتصادی نام دیگر نهاده می شد تا فاصله یی چنین ژرف بین کلام و واقعیت برقرار نباشد؛ فاصله 75 تا 150 هزار تومانی سود امسال این سهم و ارزش 1.3تا 2.5میلیون تومانی ارزش امروز هر سهم با خط فقر و شکاف درآمدی افراد و خانوارها و…
اما نه نام و نه کلیت این پروژه توسط دولت فعلی و سلف آن (دولت یازدهم) تعریف و شکل قانونی نیافته و میراثی به جا …

برای آنکه «عدالت» قربانی نشود!

آریا بازار – «عدالت» مهم ترین فضیلت نهادهای اجتماعی است، همان طور که «حقیقت» مهم ترین فضیلت نظام های فکری است… قوانین و نهادها هر چند کارایی و چینش مناسبی داشته باشند، در صورت ناعادلانه بودن نیازمند اصلاح یا نسخ هستند. (جان رالز)
«عدالت» همچون «آزادی» گوهری کمیاب و کلامی آرمانی و مقدس و تحقق آن بس دشوار و پیچیده و شاید دست نایافتنی است. این کلام اما اکنون در کشورمان بر تارک پروژه یی اقتصادی نشسته است که قرار است «توزیع ثروت در جامعه» را متعادل کند و به «تامین عدالت اجتماعی» از طریق گسترش مالکیت عمومی با واگذاری سهام تعدادی بنگاه اقتصادی (49 بنگاه) کمک کند. وظیفه یی که حتی با تسامح بسیار هم، کاری است سخت و دشوار. لذا چه خوب بود بر این پروژه اقتصادی نام دیگر نهاده می شد تا فاصله یی چنین ژرف بین کلام و واقعیت برقرار نباشد؛ فاصله 75 تا 150 هزار تومانی سود امسال این سهم و ارزش 1.3تا 2.5میلیون تومانی ارزش امروز هر سهم با خط فقر و شکاف درآمدی افراد و خانوارها و…
اما نه نام و نه کلیت این پروژه توسط دولت فعلی و سلف آن (دولت یازدهم) تعریف و شکل قانونی نیافته و میراثی به جا …
برای آنکه «عدالت» قربانی نشود!