فراخوان کُردهای شمال سوریه برای دفاع از «عفرین»

فراخوان کُردهای شمال سوریه برای دفاع از «عفرین»
یگان های مدافع خلق کُرد به همراه سایر گروه های کُرد برای مقابله با حملات ترکیه به شهر عفرین سوریه اعلام بسیج عمومی کردند.

فراخوان کُردهای شمال سوریه برای دفاع از «عفرین»

یگان های مدافع خلق کُرد به همراه سایر گروه های کُرد برای مقابله با حملات ترکیه به شهر عفرین سوریه اعلام بسیج عمومی کردند.
فراخوان کُردهای شمال سوریه برای دفاع از «عفرین»