ترکیه عزای عمومی اعلام کرد

ترکیه عزای عمومی اعلام کرد
دولت ترکیه برای همبستگی با مردم مصر عزای عمومی اعلام کرد.

ترکیه عزای عمومی اعلام کرد

دولت ترکیه برای همبستگی با مردم مصر عزای عمومی اعلام کرد.
ترکیه عزای عمومی اعلام کرد

حال عمومی ابراهیم یزدی وخیم اعلام شد

حال عمومی ابراهیم یزدی وخیم اعلام شد
یکی از نزدیکان یزدی روز سه شنبه ۱۷ مرداد خبر داد که حال ابراهیم یزدی، «رو به وخامت نهاده است».

حال عمومی ابراهیم یزدی وخیم اعلام شد

یکی از نزدیکان یزدی روز سه شنبه ۱۷ مرداد خبر داد که حال ابراهیم یزدی، «رو به وخامت نهاده است».
حال عمومی ابراهیم یزدی وخیم اعلام شد